مراحل اجرای پروژه

1

مرحله اول

در این مرحله، مسئله از طرف کارفرما مطرح می شود و در جلسات پرسش پاسخ به عنوان مشاور، ابعاد مختلف مسئله برای طرفین مشخص می شود
2

مرحله دوم

در این مرحله تیم فنی بهین مبتکران ایده ، بر اساس تحقیقات صورت گرفته، کلیه شرایط ممکن را بررسی کرده و یک طرح امکان سنجی پروژه به کارفرما تحویل می دهد.
3

مرحله سوم

در این مرحله، تحلیلهای مالی و زمان بندی پروژه برای طرفین مشخص شده و خواسته ها و فرمت اولیه قرارداد آماده می شود
4

مرحله چهارم

در این مرحله، قرارداد نهایی شده و درخواست شروع پروژه از طرف کارفرما به تیم پروژه معرفی شده از طرف بهین مبتکران ایده تحویل می شود و شرایط پروژه اجرایی می گردد.

کمک خواهیم کرد پروژه مهندسی شود

ما نیازهای شما را بررسی می کنیم

با توجه به رسالت شرکت بهین مبتکران ایده مبتنی بر ارجحیت خواسته های مشتری، تمام تلاش تیم ما بر این است که بتوانیم هر آنچه در توان داریم بکار بندیم تا با نهایت دقت، تمام ابعاد پروژه را به کمک شما بررسی کنیم و نقاط تاریک کار را روشن کنیم که کار بدون مشکل پیش برود


ما بهترین راهکار را ارائه می دهیم

بر اساس بررسی صورت گرفته در خصوص ابعاد پروژه و مشخص شدن بازه پروژه، راهکارهای متعددی برای انجام کار مشخص می شود که با انجام امکان سنجی بر روی آنها، با توجه به شرایط پروژه، بهترین مدل انتخاب می شود و تیم پروژه طبق جدول زمانی، فعالیت خود را به طور متمرکز بر روی پروژه شروع خواهند کرد